Privacyreglement Praktijk oefentherapie Mensendieck van Anja Müller

 

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet ter bescherming van persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft praktijk voor oefentherapie Mensendieck van Anja Müller bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De wet spreekt van “het verwerken van persoonsgegevens”. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan. Naast de AVG gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. De praktijk voor oefentherapie Mensendieck behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. De meest recente versie is beschikbaar via onze website en in onze wachtruimte.

Onze praktijk

Binnen de praktijk voor oefentherapie Mensendieck worden van u diverse persoonsgegevens verwerkt. Tijdens uw behandeling leggen wij informatie over u vast. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld adres, informatie die uw huisarts en verzekering verstrekken, alsmede medische gegevens. De gegevens die wij verzamelen, worden vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor het financiële afwerken van uw behandelingen.

Plichten

De praktijk voor oefentherapie Mensendieck heeft bepaalde plichten volgens de AVG; is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

De praktijk voor oefentherapie Mensendieck maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en Two Factor Authentication. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Als u gebruik wil maken van uw rechten of inzage wil in ons verwerkingsregister, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken: Praktijk voor oefentherapie Mensendieck van Anja Müller, Egelantierstraat 194g, 1214 EH te Hilversum. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de praktijk voor oefentherapie Mensendieck hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk en met uw toestemming mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (zoals uw huisarts). Voor de uitvoering van onze overeenkomsten maken wij gebruik van verwerkers. Dit zijn bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals onder andere Fairware (software) voor de verwerking van (administratieve) patiëntgegevens. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. De praktijk voor oefentherapie Mensendieck blijft eindverantwoordelijke voor de verwerkingen.

Dossieroverdracht

Wanneer u naar een nieuwe oefentherapeut Mensendieck gaat is het vaak belangrijk dat deze nieuwe therapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Tegen een vergoeding zal er binnen een maand een overdrachtsverslag geschreven worden, die per post zal worden verstuurd.

Grondslagen verwerking gegevens

De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens op basis van minimaal één van onderstaande gronden verwerkt mogen worden.

Websitebezoek

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Bij bezoek aan de website worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek op de website. Dit gebruikt de praktijk voor oefentherapie Mensendieck om de werking van de website te verbeteren. De praktijk voor oefentherapie Mensendieck anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. De praktijk voor oefentherapie Mensendieck heeft hierop geen invloed. Zie voor meer informatie het privacy beleid van Google Analytics. Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de sociale platformen zelf. Om te zien wat de sociale netwerken met de gegevens doen die zij via de cookies verschaffen verwijst de praktijk voor oefentherapie Mensendieck naar hun privacyverklaring.

menu Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl